Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.

Odborné služby v oblasti návrhu a zpracování projektů střech pro novostavby i rekonstrukce.

Konzultační a poradenská činnost se zaměřením na střechy a izolace staveb.

Stavební průzkumy střech a zpracování odborných posudků.

Projekty střech

Projektová dokumentace

Při zpracování projektu střechy se nejčastěji jedná o dokumentaci ve stupni pro provádění stavby dle Vyhl. 499/2006 Sb.

Ta je svým rozsahem nejpodrobnější a kromě výkresů půdorysu a řezů obsahuje také výkresy detailů, specifikace skladeb, výpisy výrobků a popis řešení v textových částech. V případě potřeby projekt obsahuje statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, kotevní plán apod. Součástí dokumentace je také položkový rozpočet a výkaz výměr.

Díky tomu slouží jako plnohodnotný podklad pro realizaci stavby nebo výběr zhotovitele.

Doplňkové služby

Jako navazující službu k projektové dokumentaci nabízím možnost dohledu při realizací díla formou autorského dozoru projektanta.

V rámci projektové dokumentace nebo jako nezávislý dokument nabízím zpracování návrhu skladby střech vč. tepelně technického posouzení. Může se jednat o ploché nebo šikmé střechy bez provozu nebo střechy provozní (terasy, vegetační střechy, atd.).

010203040506

Průzkumy, posudky a poradenství

Průzkum, sondy

V rámci zpracování dokumentace je vždy nutné provedení stavebního průzkumu střechy, který spočívá ve vizuální prohlídce, zaměření skutečných rozměrů a provedení několika sond pro zjištění skutečné skladby střechy.

Konzultace a poradenství

V prvotní fázi studie stavby se jedná o obecnou konzultaci nad principy navrženého řešení a déle jsou konzultovány skladby a detaily, tak aby byla dosažena maximální spolehlivost a bezpečnost s ohledem na  finanční náročnost.

Odborný posudek

Cílem odborného posudku střechy je popsání stávajícího stavu, rozsahu poruch a rizik s výhledem na další fungování střechy. Součástí posudku může být také ideový princip řešení opravy. Odborný posudek je obvykle zpracován v případě poruchy střechy nebo před uplynutím záruční lhůty na střechu.

Audit projektové dokumentace

Audit projektové dokumentace se zabývá celkovou úrovní dokumentace a jejího rozsahu. Dále jsou kontrolovány základní principy navrženého řešení a splnění hlavních normových požadavků. Posuzovány je také návrh skladeb konstrukcí a detailů zejména s ohledem na funkční řešení a proveditelnost.

010203040506

Reference

Vybrané reference

Rekonstrukce střechy strojovny a dílen, Vodní elektrárna Orlík

Stavební úpravy střech ústředních dílen v areálu DPMB, a.s., Brno – Medlánky

Projekt opravy střechy administrativní budovy, Vodní elektrárna Dalešice

Oprava 11 teras bytového domu a části střechy nad prodejnou BILLA, Brno - Majdalenky

Projekt opravy střechy prodejny BILLA, Brno - Líšeň

Oprava 10 teras bytového domu V Újezdech, Brno - Medlánky

Oprava zastřešení vstupů na objektech prodejen Makro

Rekonstrukce střechy bytového domu Mírová, Rychnov nad Kněžnou

Oprava střechy kyslíkárny - areál Linde Gas, Brno - Komárov

Návrh detailů pro celkovou rekonstrukci střechy zimního stadionu, Znojmo

010203040506

Kontakt

Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 1005781
odborný asistent na Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně

Kontakt

e-mail: tomas@petricek.com
mobil: (+420) 777 145 602
Vzhledem k pracovnímu vytížení
preferuji e-mailovou komunikaci.

Obchodní údaje

IČ: 696 46 171
fakturační adresa: Dolní Dubňany 153, 671 73
číslo účtu: 201 241 986 / 0600 (MONETA Money Bank, a.s.)
online výpis z živnostenského rejstříku ARES